Tag: คำขวัญวันเด็ก

วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ ประวัติวันเด็ก

 - 

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี อีกทีมีการอุดหนุนคำขวัญเด็กโดยนายกรัฐมนตรีไทย โดยวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่มิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป วันเด็กแห่งชาติถูกจัดขึ้นยังไม่ตายครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งในช่วงนั้นกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งมาถึงในปี พ.ศ. 2506 คว้ามีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติใหม่เป็นวันเสาร์ที่สองของใช้เดือนมกราคม และเริ่มจัดงานวันเด็กหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาประวัติวันเด็กงานวันเด็กแห่งชาติ
Read More…